Државна ревизорска институција

Др Пејовић представио члановима Одбора за финансије Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину

03. децембар 2020. година
Др Пејовић представио члановима Одбора за финансије Извештај  о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину. На седници Одбора одржаној ван седишта Народне скупштине, у хотелу „Метропол“ у Београду, др Пејовић је истакао да консолидовани финансијски извештаји Завршног рачуна буџета РС за 2019. годину нису сачињени у складу са принципима консолидације.

На почетку излагања, др Пејовић је истакао да први пут у историји државни ревизор пред посланицима образлаже извештај о ревизији који се односи на Завршни рачун републичког буџета. Први пут смо у ситуацији да пред посланицима Одбора, а ускоро и на пленуму, известимо Народну скупштину о Завршном рачуну буџета Републике Србије, рекао је др Пејовић.

У оквиру ове ревизије, обухваћени су финансијски извештаји 26 субјекта ревизије, од чега је 17 директних буџетских корисника и девет индиректних, навео је др Пејовић и додао да је изражено 13 позитивних мишљења и 13 мишљења са резервом и додао да није било негативних мишљења, ни уздржавања од давања мишљења.

Према његовим речима, Завршни рачун буџета РС за 2019. годину садржи 89 пројектних активности које нису реализоване и у оквиру којих није било извршења расхода и издатака.

Финансијско управљање и контрола нису у потпуности успостављени код корисника буџета, напоменуо је генерални државни ревизор. "И даље постоје грешке у економској и функционалној класификацији, али су оне мање по износима у односу на досадашње године".

У области прихода и примања, уочене су неправилности у износу од 5,8 милијарди динара.

Што се тиче расхода и издатака, ревидирали смо 1,52 билиона динара и утврдили грешке у вредности од 9,2 милијарде динара, односно 0,6 одсто од ревидираног дела. То показује да је буџет Републике Србије близу да буде позитивно оцењен, закључио је др Пејовић.

Како је објаснио др Пејовић, приликом утврђивања резултата за 2019. годину, нису обухваћени расходи и издаци у износу најмање од 6,1 милијарде динара.

Ревизори су утврдили грешке у области пописа у износу од 12,7 милијарди динара, тако да је ово област која има мањкавости и којој је потребно унапређење, нагласио је др Пејовић и додао да су у билансу стања утврђене неправилности у износу од 65,3 милијарди динара.

Похвално је, према речима генералног државног ревизора, да су први пут у пословним књигама евидентиране обавезе у вредности од 67,5 милијарди динара. Он је рекао да је први пут евидентирана и нефинансијска имовина у припреми, у залихама, као и дотације, донације и аванси.

Учешће дуга општег нивоа државе, не укључујући обавезе на основу реституције, у бруто домаћем производу износи 52,9 одсто, истакао је де Пејовић.

Државни ревизори дали су укупно 110 препорука, и то: 19 препорука у вези са Завршним рачуном буџета РС, 44 препоруке директним корисницима буџета РС и 47 препорука индиректним корисницима буџета РС. Генерални државни ревизор је изразио очекивање да ће у одазивном извештају бити отклоњене неправилности које је могуће у року од 90 дана исправити.

Предложићемо да се уреди питање шта заиста чини Завршни рачун буџета Републике Србије, поручио је др Пејовић. Рекао је и да ће ДРИ надлежном одбору поднети иницијативу за промену одређених прописа који су недоследно уредили одређене области или их уопште нису уредили. Др Пејовић је на седници Одбора, осим Извештаја о ревизији Завршног рачуна буџета РС, представио и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета Града Ниша за 2019. годину и оценио да су финансијски извештаји припремљени у складу са законом и прописима, али да ДРИ, због утврђених одређених неправилности, Граду Нишу није могла да да позитивно мишљење, већ мишљење са резервом.

„Указали смо на неке од слабости уочених у ревизији финансијских извештаја које се односе на организациону и економску класификацију, недоследност у попису имовине и обавеза, непостојање помоћних књига у градској управи за одређене области и одређена питања и евиденције, као и о недовољно ефикасном систему интерних контрола", рекао је Пејовић. Према његовим речима, у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2019. годину посебно је наглашено питање скретања пажње на потенцијалне обавезе. "То су судски спорови који су карактеристични у значајним износима за град", рекао је Пејовић.

Пејовић је детаљно указао на шта је ДРИ скренула пажњу, као и на дате препоруке. Утврђене неправилности су разврстане по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду отклоњене, навео је председник ДРИ и изразио очекивање да ће у одазивном извештају Град Ниш отклонити неправилности првог приоритета, које је могуће у року од 90 дана исправити.

Током седнице Одбора одржана је и седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, на којој су размотрени секторски извештаји Државне ревизорске институције – Сектор број 2 и Сектор број 4. Након разматрања, Одбор је на предлог Пододбора прихватио наведене секторске извештаје, као и то да се предлози закључака поводом разматрања тих извештаја утврде на некој од наредних седница Одбора.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине одржавају се уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.