Државна ревизорска институција

ДРИ представила Извештај о раду за 2016. годину Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

31. август 2017. година
ДРИ представила Извештај о раду за 2016. годину Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Председник Државне ревизорске институције, Радослав Сретеновић представио је извештај о раду Државне ревизорске институције за 2016. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава на 27. седници одржаној 30. августа 2017. године у Новом Саду.


Седници Одбора присуствовали су и потпредседник Савета ДРИ, чланови Савета, као и врховни и овлашћени државни ревизори који су члановима Одбора представили секторске извештаје Државне ревизорске институције. Током седнице разматран је и Предлог одлуке о Финансијском плану Државне ревизорске институције за 2017. годину и пројекције за 2018. и 2019. годину.


Представнике Државне ревизорске институције и чланове Одбора на почетку седнице поздравио је градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и изразио задовољство што се седница Одбора одржава у Новом Саду.


На почетку седнице Одбор је утврдио Смернице за разматрање извештаја Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама корисника јавних средстава. У складу са утврђеним Смерницама одржана је седница Пододбора за разматрање извештаја Државне ревизорске институције, на којој су врховни државни ревизори представили секторске извештаје Институције, о чему је Одбору поднет извештај са закључцима Пододбора.


Врховни државни ревизор Цветана Пршић представила је извештај о раду Сектора за ревизију буџета и буџетских фондова; врховни државни ревизор др Душко Пејовић представио је извештај о раду Сектора за ревизију локалних власти, врховни државни ревизор Радулка Урошевић представила је извештај о радуСектора за ревизију организација обавезног социјалног осигурања; врховни државни ревизор Гордана Нахајовски представила је извештај о раду Сектора за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава; овлашћени државни ревизор Жарко Ризнић представио је извештај о раду Сектора за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава, док је врховни државни ревизор Светлана Тома Анокић представила извештај о раду Сектора за ревизију сврсисходности пословања.


У наставку седнице, председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић представио је Извештај о раду ДРИ за 2016. годину и рекао да је у истом представљено извршење Програма ревизије за 2016. годину; реализација Финансијског плана Институције за 2016. годину; рад Савета; сарадња са међународним институцијама и организацијама; капацитети Институције; односи са јавношћу и друга питања, од којих је посебно нагласио препоруке за измену и доношење прописа.


„Током 2016. године, Државна ревизорска институција израдила је 339 ревизорских производа, од којих се 161 извештај односи на ревизију финансијских извештаја и правилности пословања, два извештаја о ревизији сврсисходности пословања, 21 извештај о провери веродостојности одазивних извештаја и 155 послеревизионих извештаја“, рекао је Сретеновић.


Он је додао да су ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања обухваћени подаци из финансијских извештаја који се односе на приходе и примања у износу од 2.419 милијарди динара, расходи и издаци у износу од 2.411 милијарди динара, нефинансијска имовина у износу од 2.908 милијарди динара, финансијска имовина у износу од 3.434 милијарди динара и обавезе у износу од 4.124 милијарди динара. Укупно утврђене неправилности које се односе на финансијске извештаје, правилност пословања и припремне радње за састављање финансијских извештаја износе 415,5 милијарди динара.


Када је реч о пријавама, Сретеновић је истакао да је у складу са својим надлежностима Државна ревизорска институција у току 2016. године и 2017. године (закључно са 30. августом 2017), поднела укупно 355 пријава против 487 одговорних лица, по извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2016. годину. Од поднетих пријава, 294 се односи на захтеве за покретање прекршајног поступка против 315 одговорних лица, 18 на пријаве за привредни преступ против 119 одговорних лица и 43 кривичне пријаве против 53 одговорна лица. Такође, Институција је поднела и 12 информација надлежним тужилаштвима на даље поступање и испитивање да ли у радњама одговорних лица постоје елементи противправних радњи која имају обележја кривичног дела.


У току 2016. године Институција је субјектима ревизије дала укупно 1.939 препорука.


У дискусији која је уследила након тога, члан Одбора за финансије Зоран Красић скренуо је пажњу на недостатак адекватних дигиталних решења и предложио увођење софтверског система који би се прилагодио различитим типовима субјеката у поступку ревизије.


Члан Одбора Милан Лапчевић рекао је да су налази из секторских извештаја веома интрересантни и осврнуо се на ефекте државне ревизије који су дати кроз све секторске извештаје.

Потпредседник Народне скупштине и члан Одбора за финансије, Верољуб Арсић указао је на квалитет ревизорских извештаја и рекао да се кроз тај квалитет види сврха постојања Државне ревизорске институције и од какве је она помоћи и Одбору за финансије и Народној скупштини, као и грађанима Србије.


Председница Одбора др Александра Томић захвалила се државним ревизорима рекавши да су урадили врло захтеван посао и истакла да је у последњих пет година ДРИ веома напредовала, што се огледа у томе да државне институције, субјекти ревизије ДРИ, ревизоре гледају као своје колеге, партнере у спровођењу екстерне ревизије.


На основу обављене расправе и закључака Пододбора, Одбор је утврдио Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2016. годину који ће, са извештајем, упутити Народној скупштини на разматрање и усвајање.


Одбор је, у наставку седнице, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији, размотрио и дао сагласност на Предлог одлуке о финансијском плану Државне ревизорске институције за 2017. годину и пројекције за 2018. и 2019. годину.


Седницом је председавала председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић, а седницом Пододбора проф. др Владимир Маринковић, потпредседник Народне скупштине и председник Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције.


Седници су присуствовали и чланови и заменици чланова Одбора: Војислав Вујић, Жика Гојковић, Србислав Филиповић, Зоран Бојанић, Горан Ковачевић, Радмило Костић, Снежана Б. Петровић, Зоран Красић, Милан Лапчевић, др Милорад Мијатовић, Милорад Мирчић, Арпад Фремонд, Оливера Пешић, Горан Јешић и Соња Влаховић.


Седница ван седишта одржана је уз подршку пројекта „Јаћање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, друга фаза“, који спроводе Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Народна скупштина Републике Србије, а финансира Швајцарка агенција за развој и сарадњу (СДЦ).