Државна ревизорска институција

Сваки десети динар у јавним набавкама неправилно потрошен

19. новембар 2020. година
Сваки десети динар у јавним набавкама неправилно потрошен

Државна ревизорска институција (ДРИ) је током 2019. године утврдила да су субјекти код којих је спровела ревизије направили грешке и неправилности у износу од 451 милијарде динара. Грешке у финансијским извештајима износе 441 милијарду динара, док неправилности у пословању износе 10 милијарди динара, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор. Представљајући Извештај о раду ДРИ за 2019. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, одржаној ван седишта Народне скупштине, у Скупштини општине Врачар, др Пејовић је нагласио да је главни узрок неправилности недовољно функционисање система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, неправилности у поступцима јавних набавки, обрачуна плата и зарада, као и у евиденцији и попису имовине и обавеза.

Када је у питању систем финансијског управљања и контроле, од укупно 159 субјеката ревизије, недостаци у систему интерних контрола откривени су код 55 одсто субјеката, док интерна ревизија није успостављена на одговарајући начин код 57 одсто корисника јавних средстава, рекао је др Пејовић.

Укупан износ ревидираних уговора након спроведених поступака јавних набавки износи 29,20 милијарди динара и ревидиран је у ревизијама правилности пословања у износу од 19,66 милијарди динара и у ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања у износу од 9,54 милијарди динара.

Утврђене су неправилности у висини од 2,82 милијарди динара или 9,7% што значи да је сваки десети динар, у јавним набавкама које смо ревидирали, неправилно потрошен.

Главне неправилности у поступцима јавних набавки односе на то да су у конкурсној документацији одређени (додатни) услови за учешће у поступку јавне набавке који нису у логичкој вези са предметом набавке у износу од 599,15 милиона динара; да позиви за подношење понуда и обавештења о закључењу уговора нису објављивана на Порталу јавних набавки у прописаном року или нису објављени уопште у износу од 594,07 милиона динара; да су извршени расходи и издаци без спроведеног поступка јавне набавке, а да при том нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама у износу од 306,69 милиона динара; да су закључени уговори у којима је извршена повреда/нарушавање начела јавних набавки у износу од 202,24 милиона динара и друго.

Према речима др Пејовића, ДРИ је током 2019. године израдила 133 извештајa о ревизији финансијских извештаја, 60 извештаја о правилности пословања, седам извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 12 извештаја о ревизији сврсисходности пословања, 29 извештаја о ревизији одазивних извештаја и 264 послеревизиона извештаја, што чини укупно 505 ревизорских производа.

У извештајима о ревизији ДРИ је субјектима дала 1.970 препорука, како би грешке и неправилности, уочене током спровођења ревизије, биле отклоњене.

У извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања дата је 1.221 препорука, у извештајима о ревизији правилности пословања 420, а у извештајима о ревизији сврсисходности пословања 229 препорука.

Када је реч о ефектима спроведених ревизија, остварени су финансијски ефекти у износу од 168,69 милиона динара (36,1 милиона динара повећање прихода и 132,59 милиона динара смањење расхода), извршено је усклађивање пословања са прописима за преко 103 милиона динара и евидентирана је имовина од преко 510 милијарди динара.

ДРИ је током прошле године поднела 256 захтева за покретање прекршајног поступка, 12 пријава за привредни преступ, 33 кривичне пријаве и 47 информација надлежним тужилаштвима.

Током седнице Одбора др Душко Пејовић је представио je и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Врачар за 2019. годину. По његовим речима, једино су Градска општина Врачар и АП Војводина добиле позитивно мишљење од стране ДРИ и њихови извештаји поштују постојеће прописе и испуњавају постављене стандарде извештавања.

Финансијски извештаји ГО Врачар поднети су у одговарајућим обрасцима, представљени истинито и објективно, у складу са прописаним правилима, и дата је позитивна оцена на извршену ревизију финансијаких извештаја. Дате су и четири препоруке, које не утичу на дату оцену, навео је др Пејовић и закључио да ГО Врачар даје добар пример свим градским општинама.

Чланови Одбора размотрили су и усвојили Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину са Предлогом закључака, које упућују Народној скупштини на разматрање и одлучивање.

Током седнице Одбора, одржана је и седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, на којој су размотрени секторски извештаји Државне ревизорске институције – Сектора број 1 и Сектора број 3. Након разматрања извештаја, Одбор је на предлог Пододбора прихватио наведене секторске извештаје, као и то да се предлози закључака поводом разматрања тих извештаја утврде на некој од наредних седница Одбора.

Чланови Одбора су на овој седници дали и сагласност на Предлог финансијског плана ДРИ за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

Председница Одбора др Александра Томић истакла је да се одржавањем седница ван седишта Народне скупштине испуњавају обавезе Одбора предвиђене Програмом реформе управљања јавним финансијама – да Одбор разматра извештаје ДРИ о ревизијама појединачних корисника јавних финансија.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине одржавају се уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.