Државна ревизорска институција

Држава нема евиденцију имовине, зато годинама губи значајне приходе

17. јул 2015. година
Држава нема евиденцију имовине, зато годинама губи значајне приходе

На конференцији за новинаре Сретеновић је нагласио да Република Србија пропушта прилику да увећа приходе од располагања непокретностима, јер корисници те имовине не примењују тржишне принципе и не спроводе неопходне мере.

Двадесет година неуспостављања евиденције и непостојања контроле над располагањем непокретностима Републике Србије довело је до пропуштања прилике за увећање прихода, рекао је Сретеновић.

У евиденцији Републичке дирекције за имовину (РДИ) унето је укупно 551.946 јединица, што не значи да је пописано толико непокретности, јер је утврђено да су неке непокретности више пута евидентиране, објаснио је Сретеновић.

Тако за зграду Владе Републике Србије у Немањиној улици 22-26 постоји 31 унос у евиденцији, а за зграду Министарства финансија 11 уноса

Светлана Тома Анокић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију сврсисходности пословања, нагласила је да је укупна површина пописаних непокретности близу седам милијарди квадратних метара, а књиговодствена вредност те имовине је 683 милијарде динара.

Та вредност непокретности у државном власништву је нереална јер је свега за 20 одсто тих непокретности уписана ревалоризована вредност, рекла је Тома Анокић.

Она је додала да држава од пословног закупа или коришћења имовине у свом власништву прикупља много мање новца него што би могла, да то ради по тржишним ценама.

Тома Анокић је навела пример да су по подацима Управе за трезор у 2013. години приходи од закупа и коришћења државне имовине били шест милијарди динара, од чега је само 852 милиона динара уплаћено у буџет, а остали износ је на рачунима корисника тих непокретности.

На конференцији је речено да корисници непокретности не примењују тржишне цене приликом располагања непокретностима, не предузимају одговарајуће мере за наплату потраживања по основу издавања у закуп, не обавештавају Републичку дирекцију за имовину о слободном простору, као и то да дају непокретности у својини Републике Србије у закуп без правног основа.

Државна ревизорска институција препоручила је Влади Србије да предузме активности за израду стратегије и плана управљања и располагања непокретностима, да наложи Министарству финансија да нормативно уреди начин и рокове спровођења пописа за кориснике буџетских средстава, затим да задужи орган који ће извршити попис непокретности у својини РС непосредним увидом. Такође, Институција је препоручила Влади да задужи Републички геодетски завод и Републичку дирекцију за имовину да успоставе ефикасну координацију, нарочито у вези са подацима о праву својине, праву коришћења, подацима о непокретностима, који претходе и неопходни су за упис у јединствену евиденцију непокретности у својини РС.

Државна ревизорска институција препоручила је РДИ да успостави у потпуности надлежност над праћењем располагања непокретностима у својини државе, анализира стање, начин коришћења и спроведе мере заштите, затим, да утврди број корисника непокретности у својини РС и обезбеди евиденцију по корисницима непокретности, затим да утврди критеријуме на основу којих врши анализу и доделу непокретности. Институција је препоручила РДИ да непокретности стечене у својину РС евидентира у својим пословним књигама у циљу праћења стања и кретања и да иницира отварање посебног рачуна јавних прихода од давања у закуп, на коришћења и накнадом и отуђења непокретности који би РДИ омогућио увид у укупне приходе и примања од непокретности у својини РС.

Поступци ревизије су спроведени у периоду од априла 2014. до јуна 2015. године.

Пре одржавања прес конференције Радослав Сретеновић је представио кључне поруке, закључке и налазе ревизије члановиам Одбора за републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Председник Одбора Верољуб Арсић је указао да ће Одбор на некој од наредних седница заузети ставове и предложити одређене препоруке и мере поводом разматрања Извештаја о ревизији сврсисходности на тему: „Располагање непокретностима у својини Републике Србије“, о чему ће поднети извештај Народној скупштини.