Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

01. април 2015. година

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa још девет захтева за покретање прекршајног поступка, а тужилаштву једну пријаву за привредни преступ и то против одговорних лица у Општини Бор, Републичком фонду за здравствено осигурање, Клиничком центру Крагујевац и Клиничком центру Србије.

Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину, док је пријаву за привредни преступ поднела услед непоштовања одређених одредби Закона о планирању и изградњи.

Државна ревизорска институција је раније, у вези са извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, поднела 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ.

Институција је, у оквиру Програма ревизије за 2014. годину, објавила 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени досадашњим информацијама о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе сеовдe.

Документи везани за ову вест