Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

19. март 2015. година
Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa судовимa и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ. Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Законa о буџету Републике Србије за 2013. годину, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Законa о високом образовању, Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Законa о спорту, Закона о удружењима грађана, Закона о играма на срећу, Законa о платном промету, Уредбe о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Уредбе о буџетском рачуноводству, Посебог колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

Институција је поднела пријаве за привредни преступ услед непоштовања одредби Закона о рачуноводству и Закона о ауторским и сродним правима.

Кривичне пријаве против одговорних лица Институција је поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години, несавесаног рада у служби, као и кривичног дела злоупотребе службеног положаја.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени информацијом о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Документи везани за ову вест