Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција представила 1000. извештај о ревизији

19. октобар 2018. година
Државна ревизорска институција представила 1000. извештај о ревизији

Државна ревизорска институција (ДРИ)представила је данас 1000. извештај о ревизији. Јубиларни извештај о ревизији се односи на консолидоване финансијске извештаје завршног рачунa буџета и правилности пословања Града Ужица за 2017. годину.

Председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић, током конференције за медије на којој је представљен 1000. извештаја о ревизији, је нагласио да је ДРИ, током 11 година постојања, дала субјектима ревизије укупно 10.209 препорука.

Када погледамо структуру мишљења које смо дали у досадашњих 1000 извештаја, преовладавају мишљења са резервом, око 82 одсто у ревизијама финансијских извештаја, односно 80 одсто у ревизијама правилности пословања. По проценту датих мишљења, следе позитивна мишљења у ревизијама финансијских извештаја 14 одсто и негативна мишљења у ревизијама правилности пословања – 10 одсто“, рекао је др Пејовић.

Он је додао да је ДРИ до сада поднела 229 кривичних пријава, 571 пријаву за привредни преступ, 1868 захтева за покретање прекршајног поступка, 70 захтева за покретање прекршајног поступка Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и 134 информације које су поднете тужилаштвима.

„Када су у питању користи и ефекти у досадашњем раду ДРИ, током рада на 1000 досадашњих извештаја, Институција је истакла значај управљачке одговорности у јавном сектору. Нагласили смо потребу и значај успостављања интерне ревизије код свих субјеката јавног сектора. Указали смо на проблем правилног управљања јавним средствима и јавном имовином. Скренули смо пажњу на све пропусте у области јавних набавки, обрачуна и исплате плата и зарада, као и преузимања обавеза изнад одобрених средстава, плаћања без правне основе, без валидне документације“, казао је др Пејовић

Он је додао да је ДРИ допринела, током ревизија које су извршене у 2017. години, да се смање расходи и издаци, или повећају приходи, најмање у износу од 684,46 милиона динара.

По његовим речима, ДРИ је на основу извршених ревизија током 2017. године, дала надлежним органима препоруке за измене или доношење прописа, и то 15 закона, четири уредбе, шест правилника и једну одлуку.

ДРИ ће од наредне године планирати комбиноване ревизије на основу оцењеног ризика, и вршити засебне ревизије финансијских извештаја, ревизије правилностии ревизије сврсисходности пословања. Циљ нам је да постигнемо да по буџетском календару ревизија финансијског извештаја буде саставни део завршног рачуна сваког буџетског корисника који је био предмет ревизије, што до сада није био случај. Када су у питању ревизије правилности, радићемо их на основу оцењеног ризика „за најризичније теме“, док ћемо ревизије сврсисходности спроводити за системске проблеме који постоје на државном и локалном нивоу “, подсетио је др Пејовић.

Охрабрујем све заинтересоване стране да нам се јаве по питању предлога тема, јер је стручна контрола јавних финансија наш посао, а право да знамо како се троши јавни новац је право свих грађана“, поручио је генерални државни ревизор.

Он је најавио да ДРИ планира да следеће године има 12 тимова за ревизију сврсисходности, односно да спроведе 12 ревизија сврсисходности, што представља повећање од шест пута у односу на претходне године.

Повећавањем броја ревизија сврсисходности увећавају се капацитети за сагледавање системских проблема. Ово је адекватан начин да допринесемо корисним променама, доношењу нових закона, већем степену одговорности, спровођењу закона и прописа и праћењу ефективности њиховог спровођења“, закључио је др Пејовић.

Генерални државни ревизор је најавио да ће ДРИ отворити податке из извештаја Институције, са изузетком тајних и приватних података, у машински читљиве форме.