Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција представила годишњи Извештај о раду за 2017. годину

05. април 2018. година
Државна ревизорска институција представила  годишњи Извештај о раду за 2017. годину

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић представио је данас годишњи Извештај о раду Институције за 2017. годину на конференцији за медије одржаној у Београду.


У складу са чланом 43 Закона о Државној ревизорској институцији, Институција је Народној скупштини Републике Србије поднела годишњи Извештај о раду за 2017. годину 30.3.2018. године и тиме је обавестила о извршењу годишњег програма ревизије за 2017. годину, о датим мишљењима, утврђеним неправилностима, ефектима ревизије, поднетим пријавама, датим препорукама субјектима ревизије, финансијском извештају Институције, раду Савета, капацитетима, сарадњи са међународним институцијама и организацијама, односима с јавношћу и другим активностима.


У складу са Програмом ревизије за 2017. годину, Институција је током 2017. године израдила 376 ревизорских производа, од којих се 201 извештај односи на извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, два извештаја о ревизији сврсисходности пословања, 17 извештаја о провери веродостојности одазивних извештаја и 156 послеревизионих извештаја.


Ревизијом финансијских извештаја и правилности пословања Институција је изразила 19 позитивних мишљења о финансијским извештајима, 19 позитивних мишљења о правилности пословања, 173 мишљења са резервом о финансијским извештајима; 169 мишљења са резервом о правилности пословања; седам негативних мишљења о финансијским извештајима и 11 негативних мишљења о правилности пословања. Код два субјекта ревизије Институција се уздржала од давања мишљења на финансијске извештаје и у два случаја на мишљење о правилности пословања.


Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић, рекао је на конференцији да су ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања обухваћени подаци из финансијских извештаја који се односе на приходе и примања у износу од 2.472 милијарде динара, расходе и издатке у износу од 3.400 милијарди динара, нефинансијску имовину у износу од 6.321 милијарду динара, финансијску имовину у износу од 3.526 милијарди динара и обавезе у износу од 4.175 милијарди динара.


Када је реч о спроведеним ревизијама у 2017. години, Институција је утврдила укупан број неправилности у износу од 743 милијарди динара, од чега се 514, 7 милијарди динара односи на припремне радње за састављање финансијских извештаја, 123,3 милијарде динара на погрешно исказане податке у финансијским извештајима, и 105 милијарди динара односи се на неправилности у пословању у вези са исказаним подацима.


Током 2017. године Институција је спровела и две ревизије сврсисходности пословања. У складу са Програмом ревизије за 2016. годину Институција је спровела ревизију сврсисходности пословања под називом „Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда“. Овом ревизијом утврђено је да би преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда био ефикаснији и економичнији када би наручиоци више пажње посветили истраживању тржишта, преговарању и контроли.


У складу са Програмом ревизије за 2017. годину, Институција је спровела и ревизију сврсисходности пословања на тему „Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове“. Кључном поруком утврђено је да је бенефицирани радни стаж код државних органа обесмишљен, јер се одређује према статусу и положају, а не према тежини посла и условима рада, што буџет Републике Србије годишње кошта око 4 милијарде динара.


Када је реч о препорукама, Институција је у 2017. години субјектима ревизије дала укупно 2.605 препорука од чега се 2.570 односи на извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања и 35 на ревизије сврсисходности пословања. Највише препорука дато је у области расхода и изадатака, финансијског управљања и контроле, као и нефинансијске и финансијске имовине.


У складу са својим надлежностима, Државна ревизорска институција је у току 2017. и 2018. године поднела укупно 512 пријава против 738 одговорних лица, по извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2016. и 2017. годину, рекао је Сретеновић. Од поднетих пријава, 428 пријава се односи на захтеве за покретање прекршајног поступка против 473 одговорна лица, 32 на пријаве за привредни преступ против 211 одговорних лица и 52 на кривичне пријаве против 54 одговорна лица. Институција је поднела и 28 информација надлежним тужилаштвима на даље поступање и испитивање да ли у радњама одговорних лица постоје елементи противправних радњи које имају обележја кривичног дела.


За утврђене грешке и неправилности у спроведеним ревизијама финансијских извештаја, правилности пословања и припремене радње за састављање финансијских извештаја у износу од 743 милијарде, Институција је поднела у 2017. и 2018. години укупно 224 пријаве које се односе на 195 захтева за покретање прекршајног поступка, 10 за привредне преступе, 19 кривичних пријава и 12 информација надлежним тужилаштвима.


Ниво утицаја који је Институција остварила у свом раду у претходном периоду, огледа се и кроз чињеницу да су субјекти ревизије још у току поступка ревизије предузели 570 активности ради отклањања значајних недостатака. „Задовољство је напоменути да процењени ефекти спровођења предузетих мера у току ревизије, који се могу вредносно исказати, вишеструко превазилазе укупне расходе Институције, који су у 2017. години износили 607,14 милиона динара, истакао је Сретеновић.“


Полазећи од својих суштинских вредности, Државна ревизорска институција је током 2017. године извршила све планиране задатке и активности, закључио је Сретеновић.


Годишњи извештај о раду Државне ревизорске институције за 2017. годину објављен је на сајту Државне ревизорске институције (www.dri.rs).