Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција представила налазе из извештаја о ревизијама које је спровела током 2015. године

24. децембар 2015. година
Државна ревизорска институција представила налазе из извештаја о ревизијама које је спровела током 2015. године

Државна ревизорска институција, спровођењем ревизија током 2015. годинe, обухватила је податке из финансијских извештаја који се односе на приходе и примања у износу од 2.638,7 милијарди динара, расходе и издатке у износу од 1.979,0 милијарди динара, нефинансијску имовину у износу од 793,0 милијарди динара, финансијску имовину у износу од 3.286,5 милијарди динара и обавезе у износу од 3.720,0 милијарди динара, рекао је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор. Он је данас на конференцији за новинаре представио налазе које се односе на 174 извештаја о ревизији.

Расходи за запослене ревидирани су у износу од 53,5 милијарди динара. Утврђене неправилности износе две милијарде динара или 3,8 одсто од укупно извршених расхода за ове намене, рекао је Сретеновић. Он је додао да је утврђенвећи број запослених од прописаног код локалних власти и здравствених установа за 564 лица.

Свако треће јавно предузеће код кога је Државна ревизорска институције спровела ревизију, није смањило зараде у складу са законом, објаснио је Сретеновић.

У области прихода и примања утврђене су неправилности код више субјеката ревизије у укупном износу од 6,8 милијарди динара.

Код 59 субјеката ревизије нису правилно извршени и евидентирани расходи за услуге по уговору у укупном износу од 2,2 милијарде динара. Од тога 2,1 милијардадинара се односи на исплате обухваћене ревизијом правилности пословања, а 110 милиона динара на неправилности утврђене ревизијом финансијских извештаја.

Субјекти ревизије су у 2014. години неправилно извршили расходе за субвенције у укупном износу од 1,2 милијарде динара, рекао је Сретеновић.

По његовим речима, у области расхода за социјално осигурање и социјалну заштиту утврђене су неправилности у износу од 5,9 милијарди динара.

Субјекти ревизије су у 2014. години неправилно извршили дотације у укупном износу од 1,1 милијарде динара.

Укупно утврђене неправилности настале у вези са извршењем издатака за нефинансијску имовину и издатака за набавку финансијске имовине износе 7,9 милијарди динара.

Ревизијом су обухваћене јавне набавке у износу од 52 милијарде динара и утврђене су неправилности у износу од 14,5 милијарди динара, што чини 27,9% неправилности, објаснио је Сретеновић.

У поступку ревизије извршена је провера спровођења пописа имовине и обавеза, као и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. Утврђене су неправилности у укупном износу од 22,9 милијарди динара код 31 субјекта ревизије. Од наведеног износа, део од 12,5 милијарди динара односи се на неизвршен попис имовине и обавеза, а преостали износ од 10,4 милијардe динара на остале неправилности.

Неправилности које се односе на нефинансијску имовину утврђене су у износу од 13,7 милијарди динара, док се неправилности које се односе на исказивање података о финансијској имовини утврђене у укупном износу од 142,6 милијарде динара.

Ревидирањем обавеза локалних власти, политичких странака, јавних предузећа и других корисника јавних средстава утврђене су неправилности у износу од 20,3 милијарди динара.

Неправилности код капитала утврђене су у укупном износу од 19,4 милијарде динара, рекао је Сретеновић.

По речима генералног државног ревизора, Државна ревизорска институција је ове године субјектима ревизије дала укупно 1.686препорука, ради отклањања неправилности и унапређења усклађености пословања са законима и прописима.

Ефекти мера предузетих у току ревизије исказани су вредносно и квантитативно. Вредносно исказани ефекти износе 28,2 милијарде динара. Квантитативни ефекти односе се на 258 донетих процедура и интерних аката у сврху унапређења финансијског управљања и контроле.

Вредносно исказани ефекти мера предузетих након достављања извештаја о ревизији износе 2,1 милијарда динара.

Вредносно исказани ефекти приказаних мера предузетих по извештајима из претходних година износе најмање 17,3 милијарде динара.

До сада, Државна ревизорска институција је на основу налаза из извештаја о ревизијама у 2015. години, поднела 83 захтева за покретање прекршајног поступка, једну пријаву за привредни преступ и 12 кривичних пријава, поручио је Сретеновић. Он је додао да је Институција у току године поднела и три информације надлежним тужилаштвима.

Правни тимови настављају да разматрају и анализирају извештаје у вези са елементима за подношење пријава надлежним органима. Имена одговорних лицаобјавићемо наредне године, поручио је Сретеновић.