Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција представила извештаје о ревизију у вези са извршењем Програма ревизије за 2013. годину

26. децембар 2013. година
Државна ревизорска институција представила извештаје о ревизију у вези са извршењем Програма ревизије за 2013. годину
Државна ревизорска институција представила је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине и грађанима Србије Извештај о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину, као и друге извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања министарстава, буџетских фондова, јавних предузећа, градова и општина, организација обавезног социјалног осигурања, Народне банке Србије за 2012. годину.

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић нагласио је да су овогодишњим ревизијама обухваћени јавни расходи и издаци у укупном износу од 2.684 милијарди динара.

Генерални државни ревизор говорио је о неправилностима у вези са ревизијом 56 субјеката ревизије, односно 66 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања.

Према речима Сретеновића, субјекти ревизије нису извршили попис имовине и обавеза у вредности од 18,5 милијарди динара, од чега се на нефинансијску имовину односи 12 милијарди динара, на финансијску 1,9 милијарди динара и на обавезе 4,6 милијарди динара. Фонд за пензијско и инвалидско осигурањ није извршио попис имовине и обавеза у износу од 57,9 милијарди динара на начин и у складу са интерним актима Фонда.

Државни ревизори утврдили су и да су ревидирани субјекти извршили расходе и издатке, супротно одредбама Закона о буџетском систему, и да износ најзначајнијих неправилности износи 13,1 милијарду динара. Тако су јединице локалне власти преузеле обавезе изнад апропријација које су одобрене буџетом у износу од 3,6 милијарди динара.

У делу прихода и примања занимљиво је да Фонд ПИО и Клинички центар Војводине су наплатили приходе у износу од 416,5 милиона динара, супротно закону, исказале као сопствене приходе и користиле за стимулативну исплату плата.

Сретеновић је нагласио и да су ревидирани субјекти извршили расходе за плате, додатке и накнаде, које нису у складу са прописима, и да износ најзначајнији неправилности износи 9,5 милијарди динара. У овом делу, четири јавна предузећа нису правилно извршила расходе за зараде у износу од 1,1 милијарду динара.

Неправилности које се односе на исказивање података у Билансу стања утврђене су у оквиру Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2012. годину, у укупном износу од 1.684,6 милијарди динара, од тога на нефинансијску имовину Министарства одбране, која није исказана у билансу стања Републике, се односи 1.673,1 милијардa динара, на новчана средства 2,4 милијарде динара и неисказана потраживања 9,1 милијарду динара.

Државни ревизори утврдили су и да су 56 ревидираних субјеката, вршили набавке добара, услуга и радова, супротно Закону о јавним набавкама, у укупном износу од 31,5 милијарди динара.

Стање јавног дуга Републике Србије на дан 31.12.2012. године, по налазу ревизије износи 18.262,46 милиона евра, а према подацима Управе за јавни дуг стање јавног дуга износи 17.673,87 милиона евра, што је мање за 588,59 милиона евра. Наведена разлика се односи се на обавезе Републике Србије које чине дуг општег нивоа државе, а које према подацима Управе за јавни дуг нису укључене у стање јавног дуга Републике Србије. Због неповлачења кредитних средстава у складу са динамиком која је одређена уговорима о задуживању, плаћено је у 2012. години на име провизија на неповучена средства укупно 584,1 милиона динара.

Као ефекте ревизије, генерални државни ревизор, навео је да је Институција, у поступку ревизије за четири ревидирана субјекта испоставила захтеве корисницима за повраћај средстава у буџет Републике у укупном износу од 12,4 милиона динара. До дана објављивања овог извештаја извршен је повраћај у износу 8,6 милиона динара. Такође, Државна ревизорска институција је ове године субјектима ревизије дала укупно 1.081 препоруку, ради отклањања неправилности и унапређења усклађености пословања са законима и прописима и покренула више иницијатива за измену прописа.

Сретеновић је подсетио да је до сада Државна ревизорска институција, по извештајима у 2013. години, поднела укупно 29 пријава против 43 одговорна лица. Од тог броја, 24 се односи на захтеве за покретање прекршајног поступка, 1 пријава за привредни преступ и 4 кривичне пријаве.

Правни тимови разматрају и анализирају извештаје у вези са елементима за подношење пријава надлежним правосудним органима. Наредних дана можете очекивати објављивање имена одговорних лица против којих ће Институција поднети пријаве, поручио је Сретеновић.