Државна ревизорска институција

Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину

10. новембар 2020. година
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину

Мисија Државне ревизорске институције (ДРИ) је да поузданим информацијама доприноси добром управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору.

У току 2019. године, ДРИ је израдила 133 извештајa о ревизији финансијских извештаја, 60 извештаја о правилности пословања, 7 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 12 извештаја о ревизији сврсисходности пословања, 29 извештаја о ревизији одазивних извештаја и 264 послеревизиона извештаја, што чини укупно 505 ревизорских производа.


Када је у питању систем финансијског управљања и контроле, од укупно 159 субјеката ревизије, недостаци у систему интерних контролаоткривени су код 55% субјеката, док интерна ревизија није успостављена на одговарајући начин код 57% корисника јавних средстава.


ДРИ је, поштујући своју мисију и спроводећи ревизије у 2019. години, утврдила грешкеу финансијским извештајима у износу од 441 милијарде динара, док су неправилности у пословању износиле 10 милијарди динара.

У извештајима о ревизији ДРИ је субјектима дала 1.970 препорука, како би грешке и неправилности, уочене током спровођења ревизије, биле отклоњене. У извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања дата је 1.221 препорука, у извештајима о ревизији правилности пословања 420, а у извештајима о ревизији сврсисходности пословања 229 препорука.


Када је реч о ефектима спроведених ревизија, остварени су финансијски ефекти у износу од 168,69 милиона динара (36,1 милиона динара повећање прихода и 132,59 милиона динара смањење расхода), извршено је усклађивање пословања са прописима за преко 103 милиона динара и евидентирана је имовина од преко 510 милијарди динара.


Поред информација о извршењу Програма ревизије за 2019. годину, датим мишљењима, утврђеним налазима, ефектима ревизије и датим препорукама за измену прописа, Извештај садржи и податке о реализацији финансијског плана ДРИ, раду Савета, сарадњи са међународним и домаћим организацијама и другим активностима које је Институција реализовала у току године.


ДРИ, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији, редовно извештава Народну скупштину Републике Србије којој и одговара за свој рад.

Комплетан Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину можете преузети овде.