Државна ревизорска институција

Започете ревизије

30. април 2015. година
Започете ревизије

У Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

Завршног рачуна буџета Републике Србије

Медицинског факултетау Нишу

Правног факултета у Београду

Угоститељско - туристичке школе у Београду,

као и ревизија саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања за 2014 годину:

Министарства финансија

Министарства финансија - Пореске управе

Министарства финансија- Управе царина

Министарства финансија - Управе за јавни дуг

Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде

Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме

Министарства културе и информисања

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Министарства здравља

Канцеларије за европске интеграције

У Сектору за ревизију буџета локалних власти у току је ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилност пословања за 2014. годину:

АП Војводине

Града Београда

Града Новог Сада

Града Ниша

Града Крагујевца

Општине Ивањица

Општине Бачка Топола

Општине Куршумлија

Општине Бујановац

Општине Неготин

Општине Свилајнац

Општине Мајданпек

Општине Бабушница

Општине Брус

Општине Владимирци

Градске општине Лазаревац

Градске општине Нови Београд

Градске општине Гроцка

Градске општине Звездара

Градске општине Палилула

Градске општине Чукарица

Градске општине Сопот

Градске општине Вождовац

Градске општине Савски венац

Градске општине Барајево

У оквиру ових градова, општина и градских општина биће спроведена и ревизија саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања индиректних корисника буџета.

У Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања у току је ревизија завршног рачуна и правилности пословања за 2014. годину:

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

Републичког фонда за здравствено осигурање,

као и ревизија делова финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

Клиничко-болничког центра Земун

Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици

Опште болнице у Лесковцу

Дома здравља у Крагујевцу

У Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или управљању корисника јавних средстава у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

Јавног предузећа „Завод за урбанизам Војводине“ у Новом Саду

Јавног предузећа „Београдска тврђава“у Београду

Јавног комуналног предузећа „Градске тржнице“ у Крагујевцу

Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ у Београду

  • Јавног предузећа „Завод за уџбенике“ у Београду

  • Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у Новом Саду

  • Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у Крагујевцу

  • Јавног комуналног предузећа Тржницa” у Новом Саду

  • Јавног комуналног предузећаза водовод и канализацију „Водовод-Крушевац“ у Крушевцу

Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ у Београду

Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Алексинцу

Јавног комуналног предузећа „Водовод“ у Лесковцу

Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ у Сомбору

У Сектору за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

Народне банке Србије

Грађевинске дирекцијеСрбије д.о.о.

Централног регистра, депоа и клиринг хартија од вредности а.д.