Државна ревизорска институција

Саопштење ДРИ о ревизији Општине Мерошина

21. август 2019. година
Саопштење ДРИ о ревизији  Општине Мерошина

Поводом текста објављеног 15. августа 2019. године у листу „Курир“ под називом „Државне паре давао на зајам“, а везано за поступање одговорних лица у општини Мерошина и изјаве Драгана Добрашиновића из Коалиције за надзор јавних финансија да би „државни ревизор и буџетска инспекција морали да изврше контролу и поднесу пријаву надлежном тужилаштву“, овим саопштењем указујемо на чињеницу да је Државна ревизорска институција у претходним годинама већ извршила ревизију и указала управо на поступање о коме се тек сада у јавности говори. Наиме:


Државна ревизорска институција је извршила ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Mерошина за 2013. годину, у којој је утврдила незакониту исплату зајма руководству Општине Мерошина и запосленима у Општини, а што је описано на странама 95. до 97. Извештај се налази на сајту ДРИ, (Извештаји о ревизији, Архива 2014, Сектор за ревизију буџета локалних власти, редни број 29, датум објаве 18.12.2014. године.).


У вези са утврђеним неправилностима, против Бојана Нешића, покренут је Захтев за покретање прекршајног поступка број 218-368/2015-04 од 27.1.2015. године, по основу кога је Прекршајни суд у Нишу, Одељење суда у Мерошини, донело Пресуду 9.6.2017. године, којом је Бојан Нешић проглашен одговорним и осуђен на јединствену новчану казну од 70.000,00 динара.


У поступку након обављене ревизије, Општина Мерошина је доставила Одазивни извештај, за који смо оценили да није веродостојан, те је донета Одлука да ће се извршити ревизија одазивног извештаја. Ревизијом Одазивног извештаја утврђено је да су поново незаконито исплаћивани зајамови у 2015. години изабраним лицима у износу од 515.000,00 динара, односно да није отклоњена неправилност, што је констатовано на страни 18. Извештаја о ревизији одазивног извештаја општине Мерошина. И овај извештај је објављен на нашем сајту (Извештаји о ревизији, Архива 2015, Сектор за ревизију буџета локалних власти, редни број 16, датум објаве 24.12.2015. године.).


Основном јавном тужилаштву у Прокупљу послата је Информација7.3.2016. године да смо у поступку ревизије Одазивног извештаја општине Мерошина, утврдили да Општина Мерошина крши обавезу доброг пословања, с обзиром да није отклонила најзначајније неправилности утврђене у поступку ревизије финансијских извештаја, међу којима и исплату зајма без основа. У Информацији смо навели: Исплаћен је зајам изабраним лицима у укупном износу од 515.000,00 динара и то: Нешић Бојану, председнику Општине, у износу од 200.000,00 динара по Уговору о зајму закљученом између председника Скупштине општине и председника Општине дана 01.10.2015. године; заменику председника Општине, у износу од 195.000,00 динара по Уговору о зајму закљученом између председника Општине и заменика председника Општине дана 17.09.2015. године и председнику Скупштине општине, у износу од 120.000,00 динара по Уговору о зајму закљученом између председника Општине и председника Скупштине општине дана 17.09.2015. године.


Саопштење издајемо ради потпуног и истинитог информисања заинтересованих страна о активностима Државне ревизорске институције у вези са актуелним питањем.