Државна ревизорска институција

Генерални државни ревизор др Душко Пејовић одржао предавање на вебинару за новинаре

27. новембар 2020. година
Генерални државни ревизор др Душко Пејовић одржао предавање на вебинару за новинаре

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић одржао је предавање новинарима у вези са радом ДРИ и начином на који се припремају и читају ревизорски извештаји, како би у будућности могли да едуковано обавештавају јавност о значајној теми управљања јавним финансијама.

Др Пејовић је говорио и о ефектима ревизија и резултатима рада ДРИ, са конкретним примерима. Описао је организацију и надлежности ДРИ, начин доношења Програма ревизије, обавезне субјекте ревизије и критеријуме за одабир осталих субјеката, поступак спровођења ревизија, контролу квалитета и уверавање у квалитет ревизија. Са учесницима вебинара поделио је и неке честе стручне термине ревизије и појаснио шта они значе.

Др Пејовић је објаснио да ДРИ спроводи ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања и ревизију сврсисходности пословања. Кроз финансијске ревизије дајемо и даваћемо потврду финансијских извештаја у виду изражавања мишљења о њима, а путем ревизије правилности пословања обавештаваћемо о нивоу поштовања важећих прописа субјеката ревизије, рекао је др Пејовић. Да ли је са уложеним новцем и другим ресурсима остварен планирани циљ, питања су којима се бавимо у ревизији сврсисходности пословања.

Генерални државни ревизор је појаснио четири врсте мишљења која се дају у извештајима о ревизији, као и структуру извештаја. Ради олакшавања комуникације са медијима, ДРИ је увела нову дедуктивну структуру извештаја о ревизији – мишљење ревизора, разиме са кључним неправилностима и напомене уз извештај о ревизији. Када је реч о извештавању медија, најлакше је да се крене од самог мишљења, које може бити: позитивно, са резервом, негативно или се ревизор може уздржати од давања мишљења.

На вебсајту ДРИ објављени су сви ревизорски произоводи – извештаји о ревизији, одазивни извештаји субјеката ревизије и послеревизиони извештаји. Све заинтересоване стране су у прилици да прате како се понаша субјект ревизије, да ли је одговоран у смислу отклањања неправилности и несврсисходности и како то ревизор оцењује.

Започето је и са новим начином објављивања извештаја о ревизији, где поред сваког извештаја, ДРИ објављује и резиме извештаја, ради трансапентнијег, jeднoстaвнијег и рaзумљивијег нaчина презентовања ревизорских препорука јавности. У наредном периоду се може очекивати да ћемо уз информацију да је на сајту објављен неки извештај дати и краћи резиме написан на једноставнији и разумљивији начин.

Податке из одазивних извештаја користимо и за праћење препорука. Регистар препорука за 2019. годину смо недавно објавили, напоменуо је др Пејовић. У регистру препорука сви заинтересовани врло лако, за субјекта ревизије који их интересује, или за тему ревизије, могу утврдити шта је то што је требало да субјекти ревизије ураде и да ли су то урадили.

Председник Пејовић је новинарима појаснио и увођење приоритета препорука у све врсте ревизија, што је једна од новина у Институцији. Свесни смо да се све утврђене неправилности и несврсисходности не могу отклонити у року до 90 дана у ком субјекти ревизије морају да нам доставе одазивни извештај. Неке неправилности и несврсисходности могу да се отклоне брзо, а за неке је потребан дужи рок. Наши тимови за ревизију приликом писања препорука морају да одреде и приоритет. Препоруке за неправилности и несврсисходности које се могу отклонити у року до 90 дана уносе се у приоритет „1“. Неправилности и несврсисходности које се могу отклонити у року до годину дана уносе се у приоритет „2“, а неправилности и несврсисходности за које је потребан дужи временски период уносе се у приоритет „3“.

Позитиван утицај који ДРИ има на друштво може се најбоље одразити кроз извештавање о ефектима ревизија, који могу бити: финансијски (повећање прихода и смањење расхода), нефинансијски и ефекти за грађане (нпр: плаћање учешћа родитеља од 20% за услуге смештаја деце у вртићима, обрачун цене у топланама итд.). Да би држави и друштву била од користи, ДРИ поузданим информацијама помаже да се ресурси мудро користе, како је наведено и у мисији и визији, истакао је др Пејовић. Ефективна комуникација са заинтересованим странама је кључна за разумевање резултата ревизија и остваривање одговорности, транспарентности и доброг управљања у јавном сектору.

У свом излагању, др Пејовић је напоменуо да се мора водити рачуна о надлежностима различитих институција које делују у ланцу контроле јавних финансија и да њихове надлежности не треба мешати. ДРИ ради на бази процене ризика, а инспекције на бази пријава. Председник Пејовић је истакао важност исправног извештавања и правилног тумачења извештаја како би се избегао сензационализам и нереална очекивања од ДРИ.

Посебно интересовање у дискусији изазвале су ревизије сврсисходности и јачање капацитета за спровођење ових врста ревизија. ДРИ ове ревизије посебно представља на конференцијама за медије свим заинтересованим странама, како на централном нивоу, тако и на локалном нивоу. Оцењено је да ове врсте ревизија, заједно са ревизијама правилности пословања, имају велики потенцијал за истраживачке приче.

Генерални државни ревизор је најавио неке од тема извештаја које ће ДРИ у наредном периоду представити јавности. Информације из извештаја су драгоцене и о њима треба правилно писати, закључио је др Пејовић и изразио спремност за даљу сарадњу са медијима.

Учесници су једногласно закључили да је рад ДРИ потпуно транспарентно приказан на вебсајту ДРИ и да извештаји о ревизији садржи обиље корсиних информација које чекају да буду анализиране и описане у истраживачким новинарским текстовима. Истакнуто је да се ДРИ увек одазива новинарима, а неки од новинара су напоменули да врло често добијају и више информација него што су затражили.

Вебинар је организован у оквиру УНДП пројекта Платформа за одговорно управљање јавним финансијама, у оквиру компоненте која се бави оснаживањем новинара и организација цивилног друштва за праћење управљања јавним финансијама, а у циљу едукације о различитим аспектима управљања јавним средствима.