Државна ревизорска институција

Именовање врховних државних ревизора

27. новембар 2012. година
Именовање врховних државних ревизора
Савет Државне ревизорске институције именовао је данас врховне државне ревизоре. Полагањем заклетве пред члановима Савета, дужност су преузели Цветана Пршић у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије, др Душко Пејовић у Сектору за ревизију буџета локалних власти, Радулка Урошевић у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања и Светлана Тома Анокић у Сектору за ревизију сврсисходности пословања. Сви новоименовани врховни државни ревизори поседују ревизорско звање овлашћени државни ревизор.

Полаганје заклетве пред члановима Савета

У Институцији дужност врховног државног ревизора обавља и Љубица Јанковић Андријевић у Сектору за ревизију Народне банке Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом и других субјеката ревизије и Жељко Рњак у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава.

По Закону о Државној ревизорској институцији, врховног државног ревизора, на предлог председника Институције именује и разрешава Савет, на време од шест година, са могућношћу реизбора.