Државна ревизорска институција представила Извештај о раду за 2018. годину

22. мај 2019. година
Државна ревизорска институција представила Извештај о раду за 2018. годину

Државна ревизорска институција (ДРИ) је утврдила грешке и неправилности у износу од 217 милијарди динара спроводећи ревизије у 2018. години код 209 субјеката. Грешке у финансијским извештајима износиле су 195 милијарди динара, односно 90 одсто укупних неправилности, док су неправилности у пословању износиле 22 милијарде динара, што представља 10 одсто укупних неправилности, рекао је председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Он је на конференцији за новинаре коју је ДРИ организовала поводом представљања Извештаја о раду за 2018. годину нагласио да уколико би државни органи кренули у акцију да обуче и сертификују онe који састављају финансијске извештаје, многе грешке би биле избегнуте, и стање у држави би било много сређеније.

У то случају, неправилности које износе 217 милијарди динара биле би смањене за 195 милијарди динара, поручио је др Пејовић.

Када су питању приходи и примања, по његовим речима, ревизијом је утврђено да су подаци погрешно исказани у износу од 80 милијарди динара.

Што се тиче расхода и издатака, ревизијом финансијских извештаја утврђено је да су погрешно исказани подаци у износу од 33,51 милијарду динара, а ревизијом правилности пословања утврђене су неправилности у износу од 1,67 милијарди динара.

Како је нагласио, грешке у вези са резултатима пословања износе укупно 783,22 милиона динара.

Укупан износ ревидираних уговора након спроведених поступака јавних набавки износи 25,82 милијарде динара. Ревизијом је утврђено да су извршене набавке добара, услуга и радова које нису у складу са Законом о јавним набавкама у износу од 1,82 милијарде динар у комбинованим ревизијама, односно 1,32 милијарде динара у ревизијама правилности пословања, нагласио је др Пејовић и додао да је то 12,04 одсто неправилности.

Што се тиче преузимања обавеза изнад износа одобрених апропријација, утврђен је износ неправилности у висини од 1,79 милијарди динара.

Половина свих неправилности јединица локалних самоуправа односи се на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, што је недопустиво и кажњиво, поручио је др Пејовић.

Када је у питању систем финансијског управљања и контроле, од 150 субјеката ревизије код 91 субјекта, односно 61 одсто, постоје недостаци у систему интерних контрола,aинтерна ревизија није успостављена на одговарајући начин код 77 одсто корисника јавних средстава, истакао је др Пејовић.

ДРИ је током 2018. године израдила 141 извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 58 извештаја о правилности пословања, два извештаја о ревизији сврсисходности пословања, 20 извештаја о ревизији одазивних извештаја и 215 послеревизионих извештаја.

У овим извештајима о ревизији ДРИ је субјектима дала 2.130 препорука како би грешке и неправилности, уочене током спровођења ревизије, биле отклоњене. У извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања дате су 1.792препоруке, у извештајима о ревизији правилности пословања 306, а у извештајима о ревизији сврсисходности пословања 32 препоруке.

Највише препорука је дато тамо где су утврђене највеће неправилности, поручио је генерални државни ревизор.

Од 2.518 препорука које је ДРИ дала субјектима ревизије у 2017. години спроведено је 1.842, односно 73 одсто, истакао је др Пејовић.

Како је рекао, током 2018. године измењени су и допуњени одређени прописи у складу са предлозима и препорукама датим у извештајима о ревизији. Измењени су, између осталих, и Закон о буџетском систему, Закон о јавној својини, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о локалној самоуправи, Закон о накнадама за коришћење јавних добара.

ДРИ је током прошле године дала препоруке да се измене, односно донесу прописи и то 16 закона, једна уредба, пет правилника и једна одлука, рекао је др Пејовић.

Током 2018. године ДРИ је поднела 289 пријава против 157 одговорних лица и то 242 захтева за покретање прекршајног поступка, 26 пријава за привредни преступ и 21 кривичну пријаву. Поднето је и 30 информација надлежним тужилаштвима, нагласио је др Пејовић.

Говорећи о ефектима спроведених ревизија, генерални државни ревизор је објаснио да су, поступањем субјеката ревизије по препорукама ДРИ током 2018. године, остварени финансијски ефекти у износу од 733,72 милиона динара, од чега 253,14 милиона динара повећање прихода и 480,58 милиона динара смањење расхода. Он је додао и да је усклађено пословање са прописима за преко 2,94 милијарде динара, а имовина је пописана од преко 450 милијарди динара.

Конкретно, када је реч о мерама предузетим у 2018. години на основу препорука датих током спровођења ревизије у 2018. години, остварене су уштеде у трошковима од 47,4 милиона динара, повећана је наплата потраживања и увећања прихода у износу од 35,46 милиона динара, остварена је корист за грађане у износу од 2,59 милиона динара и остварене су остале користи у износу од 5,88 милијарди динара.

Поред тога, што се тиче препорука датих у ревизијама у 2017. години и мерама предузетим на основу њих у 2018. години, остварене су уштеде у трошковима од 433,18 милиона динара, повећана је наплата потраживања и увећања прихова у износу од 218,58 милиона динара, остварена је корист за грађане у износу од 34,85 милиона динара и остварене су остале користи у износу од 486,24 милијарди динара – које се у највећој мери односе на објективније исказивање података у финансијским извештајима.


Презентацију можете преузети овде.